Privacybeleid

Hier kan u meer informatie vinden over het pricavybeleid van De chinezen.

De chinezen
De chinezen NV is een Belgisch productiehuis onder leiding van Haraldd Hauben, Elke Neuville, Mikhael Cops en Arnout Hauben. Onze maatschappelijke zetel bevindt zich aan de Paul Deschanellaan 62, 1030 Schaarbeek.
De chinezen verwerkt in het kader van haar activiteiten persoonsgegevens van natuurlijke personen. Hieronder vallen: natuurlijke personen, personeelsleden, sollicitanten, personages en dergelijke meer. Ons productiehuis werkt met een strikt privacy beleid in overeenstemming met de GDPR-verordening. Het aanspreekpunt voor al uw vragen, verzoeken of klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens bij De chinezen is: Laura Van Doorslaer (laura-at-dechinezen.be). Of u kan ook contact opnemen op het algemeen emailadres: (info-at-dechinezen.be).

Over welke persoonsgegevens gaat het?
De chinezen verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van afspraken en overeenkomsten die gesloten worden in verband met haar activiteiten, hieronder vallen ook de commerciële activiteiten.
Dit kan, bijvoorbeeld, gaan om uw naam, voornaam, contactgegevens, maar ook uw ondernemings- of btw-nummer, uw bankrekeningnummer, kredietkaartnummer, emailadres en zo verder. Ook de communicatie die u met De chinezen voert als huidige of potentiële partner, deelnemer, sollicitant, personage, betrokkene, ... valt hieronder. De chinezen verwerkt weinig gevoelige persoonsgegevens in de zin van de GDPR.

Hoelang worden die persoonsgegevens bijgehouden?
De chinezen houdt de persoonsgegevens die ze verwerkt niet langer bij dan nodig voor de doeleinden van de verwerking. Ook worden de persoonsgegevens maximaal up-to-date gehouden en wist of verbetert De chinezen ze waar nodig.
In principe bewaart De chinezen de persoonsgegevens niet langer dan tien jaar, te rekenen vanaf het moment waarop de gegevens werden ontvangen. Indien noodzakelijk kan het zijn dat de persoonsgegevens langer bijgehouden moeten worden, bijvoorbeeld ingeval van een rechtsgeding of (contractuele) verplichtingen. De persoonsgegevens van personeelsleden houdt De chinezen niet langer bij dan vijf jaar na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst / dienstverlenings-overeenkomst. Ingeval van een rechtsgeding is het mogelijk dat de gegevens worden bijgehouden tot maximaal drie jaar na de definitieve afhandeling daarvan. Gevoelige gegevens worden enkel bijgehouden voor de duur die noodzakelijk is voor de uitvoering van de betrokken overeenkomst of zolang ze op de ene of ander manier noodzakelijk moeten worden bijgehouden.

Vanwaar komen die persoonsgegevens?
In de eerste plaats krijgt De chinezen de persoonsgegevens rechtstreeks van de betrokken personen zelf. Er wordt geen misbruik gemaakt van deze gegevens.

Veiligheid van de persoonsgegevens
De chinezen waarborgt de integriteit, de veiligheid én de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens, zowel technisch als organisatorisch. De chinezen bewaart de belangrijke / gevoelige persoonsgegevens op eigen beveiligde servers of op beveiligde servers van derde partijen.

Verwerking door / verstrekken aan externe partners
De chinezen verwerkt de persoonsgegevens in de eerste plaats zelf (zowel intern als extern) voor informatie- en communicatiedoeleinden. De chinezen en haar leden geven enkel de nodige gegevens door aan externe partners mocht dit noodzakelijk zijn. Dit in de mate dat dit nodig is voor het vervullen van haar activiteiten en taken als productiehuis. De chinezen en haar leden kunnen ook nog onderling gegevens delen mocht dit nodig zijn.
Als De chinezen persoonsgegevens doorgeeft aan iemand buiten de EU die niet op een lijst van ‘veilige landen’ (in het kader van de GDPR) staat, dan zal ze hiervoor in de mate van het mogelijke de passende veiligheidswaarborgen afdwingen. De chinezen ziet er maximaal op toe dat de externe partners die voor haar persoonsgegevens verwerken of die (mee) verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking, de bepalingen van de GDPR strikt naleven. Daartoe wordt er gestreefd naar zoveel mogelijk ‘verwerkingsovereenkomsten’ af te sluiten met de belangrijkste partners.

Juridisch standpunt en einddoelen
De verwerking van persoonsgegevens in verband met voorgenomen of lopende overeenkomsten en afspraken is het belangrijkste juridische uitgangspunt. Mocht het nodig zijn, wordt uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd voor de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de GDPR. Een gegeven toestemming kan kosteloos en elektronisch weer ingetrokken worden, tenzij er een andere juridische reden is voor de verwerking.

Uw rechten onder de GDPR
De chinezen waarborgt dat u als betrokken natuurlijk persoon de rechten heeft die de GDPR u verleent. Deze rechten zijn: informatie, inzage, kopie, verbetering, vergetelheid, beperking van en bezwaar tegen de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens.
U kan uw rechten kosteloos en elektronisch uitoefenen via Laura Van Doorslaer (laura-at-dechinezen.be). Alleen bij overmatig belastende verzoeken, kan De chinezen u een administratieve kostenvergoeding aanrekenen.

Cookies
De chinezen kan op haar website gebruik maken van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website opslaat op uw harde schrijf via de browser. In een cookie zit informatie opgeslagen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kan uw browser instellen om cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Wanneer cookies uitgeschakeld zijn in uw browser, is het mogelijk dat sommige functies en services niet helemaal correct functioneren. Hieronder kan u meer specifieke informatie vinden over cookies.

Een klacht of vraag over uw persoonsgegevens?
Voor klachten of vragen kunt u terecht bij Laura Van Doorlaer (laura-at-dechinezen.be). U kunt die ook indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit of GBA (www.privacycommission.be). Of u kunt ook steeds verhaal aantekenen bij de nationale rechtbanken.

Versie van deze privacyverklaring
Deze verklaring werd het laatst geactualiseerd op 6 januari 2021.

Lijst van cookies die gebruikt worden op deze website

De volgende lijst deelt de cookies die op deze website zijn gebruikt, in verschillende categorieën in en beschrijft de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt:

COOKIE

TYPE

OMSCHRIJVING

DUUR

cookie-agreed

Strict Noodzakelijk

Houdt de keuze van cookie-instellingen bij.

100 dagen

cookie-agreed-categories

Strict Noodzakelijk

Houdt bij welke soorten cookies goedgekeurd zijn.

100 dagen

_ga

Statistisch

Google Analytics – Registratie van uniek ID om statische data van de bezoeker van de website te kunnen verzamelen.

2 jaar

_gat

Statistisch

Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te verlagen.

1 dag

gid & _gid

Statistisch

Google Analytics – Registratie van uniek ID om statische data van de bezoeker van de website te kunnen verzamelen.

1 dag

collect

Statistisch

Wordt gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker over apparaten en marketingkanalen.

Sessie